Postbeskrivningar inför December SM

Postbeskrivningar inför December SM

Supraledare, tillika Ordförande

Supraledare, tillika Ordförande. Som ordförande är man ytterst ansvarig för sektionens verksamhet. Detta innebär en hel del ansvar, bland annat så är ordförande firmatecknare för sektionen och står på sektionens alkoholtillstånd (detta ansvar delar man med ekonomiansvarig respektive klubbmästare så man måste inte kunna allt). Den kanske främsta uppgiften som ordförande har är att leda styrelsen i dess arbete. Detta innebär både att hålla i möten (SM, StÖT, m.m) och att verkställa de beslut som fattas på dessa möten. Dessa beslut varierar och kan vara allt från att revidera styrdokument till att köpa in nya prylar eller anordna roliga event för sektionen. Utöver det, så går man också på en mängd olika möten med olika personer och representerar sektionen.

Halvledare, tillika vice Ordförande

Halvledaren agerar som både vice ordförande och kommunikationsansvarig i styrelsen. Som vice ordförande är det mycket strategiskt arbete, som att behandla motioner och beslutsärenden. Förutom det ser man till att reglera och avlasta ordförandes arbetsbörda, och är även moderator under sektionsmöten. Som kommunikationsansvarig ansvarar man för styrelsens sociala media och marknadsföring; adminstration och innehåll på hemsidan; kommunikation med funktionärer, skolan, alumner och andra sektioner/skolor; samt funktionärsmaillådor.

Resistor, tillika Sekreterare

Resistorn är sekreteraren i styrelsen. Detta arbete innebär att man författar protokoll på styrelsens möten (StÖT, ca 10-15 per år) samt SektionsMöten (oftast fyra per år). Utöver detta sitter Resistorn på presidiet under SektionsMöten för att tillsammans med Supraledaren och Halvledaren, leda mötet. Utöver detta är Resistorn en del av av den strategiska delen av styrelsen (med tidigare nämnda poster samt Kollektorn) vilket innebär att man förväntas ta en aktiv roll i det övriga styrelsearbetet.

SNO

SNO leder studienämnden och sektionens studiebevakning. Att leda studiebevakningen innebär att man tillsammans med årsrepresentanterna och vice-SNO diskuterar kursernas kvalité och lyfter relevanta problem, för att senare ha ett möte med programansvarig och kursansvariga gällande just det. Man representerar även sektionen i studiefrågor för THS och EECS-skolan. Fortsättningsvis sitter SNO i styret som nämndordförande.

AMSe

Arbetsmarknadssekreterare – AMSe. Som arbetsmarknadssekreterare sitter man i styrelsen och är näringslivsansvarig i sektionen men även ordförande för arbetsmarknadsgruppen. Att vara näringslivsansvarig innebär att man arbetar för att kontakter knyts med näringslivet (som till exempel sponsring, lunchföreläsningar, pubar, masterevent, marknadsföring osv…). Som ordförande för arbetsmarknadsgruppen leder man gruppen och tar hjälp av gruppen i syfte att främja kontakten med näringslivet i sektionen.

Kollektor, tillika Ekonomiansvarig

Kollektorn ansvarar för förvaltning av sektionens ekonomi och sitter i styrelsen. Jämsides att gå på styrelseuppdrag och besök där man representerar sektionen gör man bokstavligen så att sektionen kan fortsätta rulla på. Man hanterar anmodningar, bokför för sektionens nämnder och får vid fakturering av exempelvis lunchföreläsningar eller företagsmässor, ha en del företagskontakt. Som Kollektor förvaltar man även sektionens sparande och tar hand om de investeringar som görs.

Källarmästare med Styrelseansvar

Källarmästare med Styrelseansvar. Som källarmästare ansvarar man för att leda Källargillets verksamhet tillsammans med två andra källarmästare och allt som det innebär. Man är också sektionens lokalansvarig och ansvarar därför för kontakten gällande lokalfrågor med KTH, THS och AH. Det är också den här posten som är den inom KG som ansvarar för bokföringen och ekonomin. Utöver allt ansvar man har inom KG så fungerar man även som en ledamot i elektrosektionens styrelse.

Klubbmästare med Styrelseansvar

Klubbmästaren ansvarar för ProgramRådet tillsammans med två andra klubbmästare. Det innebär att organisera och hålla i torsdagspubar samt andra fest-event som exempelvis tentapubar, nollepubrundan, LussePRe osv. Klubbmästarna planerar även varje år vårbalen, sektionens högtidligaste event, för minst 200 personer. Som klubbmästare behöver man ha kontakt med många olika människor via både mail och andra medier. Inom klubbmästeriet är denna klubbmästare främst ansvarig för ekonomin, dvs bokför alla inkomster och utgifter samt ser till att budget hålls. Förutom detta är denna klubbmästaren styrelsemedlem och deltar i styrelsens strategiska arbete och blir mellanhanden mellan styrelsen och klubbmästeriet. Klubbmästaren delar även med Ordförande ansvaret för sektionens alkoholtillstånd.

FörFadder med styrelseansvar (FøF)

FörFadder med styrelseansvar. Som FøF ansvarar man för att planera höstens mottagning för EMiT och det här gör man tillsammans med tre andra FøF. Man ansvarar även för att leda och organisera fadderiets arbete under mottagningen. Då mottagningen är ett så pass stort evenemang så måste den samordnas med andra sektioner på skolan men även med KTH. Detta görs med en hel del möten och råd som man går på. Utöver det här sitter man i Elektrosektionens styrelse och tar rollen som ledamot och även verkar för att samordna mottagningen med sektionens andra utskott.

Vice SNO, tillika PAS

Vice Studienämndsordförande – Vice SNO. Vice SNO stödjer SNO i dennes arbete och har flertalet arbetsuppgifter. Uppgifterna kan vara att assistera med möten och rapportskrivning, kontrollera schemaremiss så att inga lektioner krockar med varandra, kommunicera beslut, representera studenternas intressen, övervaka utbildningskvalitet, delta i möten med kursansvariga samt programansvariga där utvecklingspotential inom utbildningen diskuteras, man deltar i utbildningsråd och skolråd med THS där man har möjlighet att påverka på högre nivå. Man hjälper även med att arrangera en lärarmiddag.

Ekvivalenten

Ekvivalenten är nämndordförande och leder Elektrosektionens Jämlikhetsnämnd, EJN, i dess arbete med JML-frågor (Jämstäldhet, Mångfald, Lika villkor). EJN är i praktiken sammansatt med MedTek:s motsvarighet som tillsammans kallas för JML-Gruppen. Ekvivalenten leder JML-Gruppen tillsammans med MedTek:s förtroendevalda motsvarighet. Ekvivalenten ansvarar för sektionens JML-frågor, ansvarar för att JML-Policyn upprätthålls, och representerar sektionen i olika råd på THS och KTH. Som Ekvivalenten är man tillgänglig för att ta emot anmälningar från sektionens medlemmar och att erbjuda relevant stöd. I formulär som publiceras kan du kontakta Ekvivalenten och anmäla någon/något eller dela med dig av upplevelser/tankar och få stöd.

Isolator, tillika skyddsombud

Isolator, tillika skyddsombud. Studerandeskyddsombudet (SSO) värnar om studenterna på sektionens studiesociala hälsa och miljö. Detta innefattar aktivt arbete med att förbättra och upprätthålla en bra studiemiljö i skyddsområdet (Tolvan) samt att gå skyddsronder för att se över studieytor på campus. Utöver detta jobbar Isolatorn aktivt med frågor som rör JML och studiemiljö genom att gå på olika råd med THS samt genom att nära samarbeta med både studienämnden och JML-nämnden. Isolatorn får efter utbildning lagligt bindande tystnadsplikt och kan hänvisa till olika resurser som KTH och THS erbjuder till studenter. Isolatorn ser även till första hjälpen tavlor är påfyllda.

FörFadder med ekonomiskt ansvar (SnålFøF)

FörFadder med ekonomiskt ansvar. Som snål-FøF planerar och strukturerar du upp mottagningen tillsammans med tre andra FøF. Ni ansvarar för planering, val av fadderi, går på möten med THS och har kontakt med företag. Under mottagningen har FøF direkt ansvar över vad fadderiet ska göra, leder dem i det arbetet och hanterar eventuella problem som uppkommer. Fortsättningsvis agerar Føf stöd för faddrar och nyantagna vid behov. Specifikt för snål-FøF är ansvar över mottagningens ekonomi i form av att se över budget, fakturera och bokföra.

Batman

Batman är en av tre klubbmästarna för Programrådet. Utöver det administrativa arbete som sköts tillsammans med de andra klubbmästarna så har Batman inhandlingsansvar. Detta innebär att det är Batman som ser till att ölkylarna är fyllda och att mat inhandlas till pubarna.

bAMSe

bAMSe, biträdande ArbetsMarknadsSekreterare, tillika Vice Näringslivsansvarig. Som bAMSe är du med och leder Arbetsmarknadsgruppens arbete tillsammans med AMSe. Arbetet innebär att hjälpa AMse med planering av gruppens arbete och bokning av möten samt att leda gruppen när AMSe inte är tillänglig. Du får vara med på att ordna ett flertal evenemang under året och representerar sektionen vid möten med företag samt studenter. Vidare åligger det bAMSe att sköta ArGs bokföring och ekonomi.

Revisorer

Revisor. Som revisor har man full insyn i styrelsens arbetet och agerar som medlemmarnas garant att styrelsen utför sitt ämbete i linje med styrdokument och medlemmarnas bästa. Man kontrollerar att ekonomin sköts dvs bokförs korrekt och följer den budget SM godkänt för året. En bra revisor agerar inte främst som styrelsens polis utan mer som ett bollplank och stötar styrelsen. Det konkreta uppgifter som utför på posten är att delta och kontrollera styrelsens beslutande möten (StÖT), SM och kanske främst kontrollera bokföringen. Postens arbete resulterar i slutet av året med en revisionsberättelse där man yrkar på ansvarsfrihet eller ej för styrelsen. God erfarenhet om sektionen, bra koll på styrdokumenten och hur bokföring går till är väldigt bra att ha för posten men inte absolut nödvändigt.

Vice IntSekt

Vice Internationell Sekreterare – Vice IntSekt. Vice-IntSekt hjälper IntSekt med att anordna den internationella mottagningen och representerar sektionen i THS Internationella råd. Arbetet går ut på att planera och hålla i evenemang för de nya internationella studenterna samt att försöka bilda en gemenskap inom gruppen. Ifall du gillar att lära känna nya människor från runt om i världen och organisera evenemang är detta en bra post för dig. Posten är lämplig för både erfarna och mindre erfarna personer då man förutom välkomstevenemanget och marknadsföring av sektionen, har fria händer. Fortsättningsvis delas det till dig som Vice-IntSekt ut 0.25 extrapoäng om du i framtiden planerar att söka utbytesstudier.

Fan- och Råttbärare

Fan- och Råttbärare innebär att man har äran att representera sektionen på KTHs och SSCOs cermonier och tillställningar genom att bära sektionsfanan. Det inkluderar till exempel att bära och visa upp fanan på KTHs diplomeringscermonier i Stadshuset tillsammans med fanbärare från andra sektioner. Vidare har man ansvar för att avlägsna oönskade gnagare från Tolvan.

Frequensnormalen

Frequensnormal, tillika sångledare, innebär att man är sångledare under både stora och små evenemang, utspridda över verksamhetsperioden. Som frekvensnormal under höstterminen ledar man exempelvis N0llegasquen, sång i Tolvan och två tentapubbar. Under N0llegasquen ansvarar du tillsammans med MedTeks motsvarighet, för att ta fram ett sångblad.

Musikborgarråd

Musikborgarrådet har till uppgift att å varje sektionsmöte dricka fyra öl på sektionens bekostnad och därefter framföra ett (men oftast två) Opus styrelsen och mötet till fromma. Ett opuz är oftast ett roligt musikstycke (typ en omskriven låt) men kan vara något annat. Fortsättningsvis håller musikborgarrådet i sångartäfvlan under vårbalen.


Formulär för kandidatur

Kandidera och nominera. Kom igen! Det blir kul!

//Moby Dick

 

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.